Lichtwesen
Selecteer een pagina

Algemene leveringsvoorwaarden

Omdat wij veel waarde hechten aan persoonlijke aandacht en menselijk contact hopen wij deze voorwaarden zo min mogelijk nodig te hebben. Deze zijn echter wel te allen tijde van toepassing tenzij nadrukkelijk anders overeen gekomen is.

Waar LichtWesen Nederland vermeld staat wordt automatisch dit onderdeel van het hoofdbedrijf bedoeld.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van LichtWesen Nederland zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna genoemd: Voorwaarden) van toepassing.

2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na mededeling dan wel goedkeuring door LichtWesen Nederland worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van LichtWesen Nederland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door LichtWesen Nederland ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen van LichtWesen Nederland zijn vrijblijvend en LichtWesen Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door LichtWesen Nederland. LichtWesen Nederland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LichtWesen Nederland dit zo spoedig mogelijk aan u mee.

Artikel 3. Herroepingsrecht, prijzen en betalingen

1. Na ontvangst van uw producten heeft u recht op herroeping, wat inhoud dat u 14 dagen bedenktijd heeft over de bestelde goederen. Wanneer de verzegeling van de producten verbroken wordt geldt de bedenktijd niet meer in verband met hygiënische- en gezondheidsredenen. De goederen die retour gezonden worden dienen in ongeschonden en originele staat te zijn. Indien uw bestelling in gedeelten geleverd wordt geldt dat na ontvangst van het laatste product de bedenktijd ingaat. Tot het verstrijken van de bedenktijd kunt u zonder opgaaf van reden de overeenkomst ontbinden. Een retour formulier vind u hier. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.  Wanneer u een dienst afneemt van Lichtwesen Nederland gaat de bedenktijd van 14 dagen direct na bestelling in.

2. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

3. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden door middel van betaling via iDeal, Paypal, Mister Cash of Directe overboeking.

4. Indien de prijzen voor de aangeboden artikelen stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 14 dagen na mededeling van de prijsverhoging door LichtWesen Nederland.

5. Voor de verzendkosten in Nederland worden de standaard Post.nl pakketpost prijzen aangehouden. Voor zendingen die door de brievenbus passen (in een envelop) hanteert LichtWesen Nederland het tarief van Post.nl briefpost.

6. Bij bestellingen met een afleveradres buiten Nederland gelden afwijkende verzendkosten.

7. Bestellingen met een factuurbedrag boven € 150,00 worden in Nederland gratis verzonden.

8. Bestellingen met een factuurbedrag boven € 200,00 worden in België en de rest van Europa gratis verzonden.

9. Er geldt geen minimum bestelbedrag.

Artikel 4. Levering

1. Verzending van bestelde artikelen geschiedt bijna altijd binnen 2 a 3 werkdagen na ontvangst van betaling (uitgesloten bedrijfsvakantie).

2. De door LichtWesen Nederland opgegeven levertijd is slechts indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door onvoorziene omstandigheden geeft de klant in geen geval recht op schadevergoeding.

3. Indien bestelde artikelen niet op voorraad zijn, kan van de levertijd afgeweken worden, dit zal aan de klant gemeld worden.

4. Mocht LichtWesen Nederland om bepaalde redenen niet in staat zijn een artikel te leveren, dan zal zij te allen tijde het vooruitbetaalde bedrag voor het betreffende artikel direct terugbetalen aan de klant.

5. LichtWesen Nederland is gerechtigd de af te leveren artikelen in gedeelten na te zenden. De extra kosten van de nalevering worden door LichtWesen Nederland gedragen tenzij het verzenden in delen geschied op verzoek is van de klant.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

1. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij/zij op grond van enige overeenkomst aan LichtWesen Nederland verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door LichtWesen Nederland geleverde artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

1. De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u LichtWesen Nederland daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was.

2. De verzending van artikelen gebeurt steeds op risico van de koper. LichtWesen Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of beschadigingen ten gevolge van het transport.

3. Indien aan u geleverde goederen niet aan de verwachting voldoen kunt u deze binnen zeven dagen na levering retour zenden aan het postadres van LichtWesen Nederland:

LichtWesen Nederland
Noordersingel 90
3781 XK  Voorthuizen

Retour ontvangen artikelen worden uitsluitend vergoed indien deze ongebruikt en in de originele verpakking terug komen. Tevens dient de retourzending door U voldoende te zijn gefrankeerd. Het aankoopbedrag wordt, onder aftrek van gemaakte kosten, binnen 14 dagen teruggestort op de rekening waarvan het afkomstig is. De kosten van de retourzending zullen door LichtWesen nederland niet worden vergoed.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en LichtWesen Nederland, dan wel tussen LichtWesen Nederland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en LichtWesen Nederland, is LichtWesen Nederland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door LichtWesen Nederland.

Artikel 9. Persoonsgegevens

1. LichtWesen Nederland houdt zich aan de Wet Persoonregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. LichtWesen Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan LichtWesen Nederland.

Artikel 10. Overmacht

1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LichtWesen Nederland ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat LichtWesen Nederland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan LichtWesen Nederland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

1. Indien u aan LichtWesen Nederland opgave doet van een adres, is LichtWesen Nederland gerechtigd aan dat adres de bestelling te verzenden, tenzij u via de bestelpagina van LichtWesen Nederland schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

2. Wanneer door LichtWesen Nederland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat LichtWesen Nederland deze Voorwaarden soepel toepast.

3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met LichtWesen nederland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door LichtWesen Nederland vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

4. LichtWesen Nederland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

1 Reactie

  1. Veronique Smit

    Oke

    Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *