Energie van deze tijd

Energie van deze Tijd – 16 oktober 2017
for english click here please   

Gezondheid, kalm blijven, iets nieuws uitproberen

Wat nu is

  • Centraal thema: Gezondheid
  • Stabiel blijven
  • Kalmte bewaren
  • Slaap er een nachtje over voor je reageert
  • De kado’s in situaties en gebeurtenissen ontdekken
  • Stappen en richting controleren en toetsen
  • Iets nieuws proberen, ook in eigen gedrag
  • Uitwisselen met mensen die ons ondersteunen

 

Gezondheid

De laatste weken werden gekenmerkt door lichamelijke klachten en angsten, velen hadden angst voor het leven. Het centrale thema voor de komende weken is GEZONDHEID; het lichaam
– stabiliseren,
– sterken met gezonde voeding,
– in de natuur kracht laten tanken,
– steeds opnieuw bekijken en voelen wat het lichaam nodig heeft

Juist wanneer onrust en angst ‘in de lucht hangt’ heeft het rust, innerlijke kalmte en hersteltijd nodig. (ondersteunend 67 Blauwe Scheppingsstraal en 71 Groene Scheppingsstraal)

 

Stabiel en kalm zijn

Onverwachte gebeurtenissen gooien plannen door de war en zetten soms ons leven op z’n kop. Dat kan leiden tot onzekerheid. Mensen reageren gespannen en agressief, zijn veeleisend en vol verwijten. Daardoor worden we steeds uitgedaagd om in onze kalmte te blijven, niet (te snel) te reageren, bewust te worden van onze eigen emoties en vragen te stellen zodat we blokkerende gedragspatronen en trauma’s kunnen herkennen, transformeren en doorbreken.
Vooral in de komende weken is het raadzaam in belangrijke en uitdagende situaties niet impulsief te reageren. Slaap er een nachtje over, kijk met een open blik, luister naar de invalshoek van vrienden en reageer pas daarna. Wanneer dit lukt, het kado in de situatie te vinden en de les in de lastige situatie te herkennen, wordt het veel gemakkelijker! (ondersteunend 67 Blauwe Scheppingsstraal en 71 Groene Scheppingsstraal)

 

Iets nieuws proberen

We worden in deze energie ook aangemoedigd en ondersteund om ons gedrag en reacties te veranderen; reacties gebaseerd op angst, emotionele verwondingen, gewoonten en reacties die door de actie van anderen in ons opgeroepen worden. Wanneer dit zich aandient helpt het om eerst een paar keer flink diep te ademen, en bij een diepe – krachtige uitademing de spanning los te laten. Je kunt je daarbij voorstellen dat je de blokkerende structuren uitademt en de creativiteit, moed, wijsheid en speelsheid om dit uit te proberen inademt. (zie ook ‘Meditatie’)
Vooral wanneer je de tijd neemt om later te reageren en op je intuïtie let, kunnen er nieuwe mogelijkheden en gedragspatronen opbloeien. (ondersteunend Nr. 9 Orion)

 

Stappen en richting controleren en toetsen

Zoals in de laatste maanden is het nog steeds belangrijk om stappen en ideeën te overdenken, door te vragen en te toetsen. Het kan ook dat er van ‘buitenaf’ een impuls komt waardoor er reden komt om te toetsen of het nog passend is. Gebeurtenissen en andere mensen kunnen aan ons doen twijfelen, of gebeurtenissen zorgen voor een verandering zodat we ons opnieuw moeten oriënteren of opnieuw structureren. We kunnen hier handig gebruik van maken door ons opnieuw af te vragen en helder te krijgen of we de juiste richting volgen en wat belangrijk voor ons is. (ondersteunend Nr. 9 Orion) Gesprekken met vrienden of therapeut(en) helpen ons daarbij.
Ik (Petra) ontving het volgende beeld: Wanneer we ons werk, onze relaties en ons leven met een boek vergelijken, dan heb je de titel van het boek en hoofdstukken. De titel geeft het grotere geheel van waar het boek over gaat weer, zonder details, in de vorm die uitdrukt wat voor mij belangrijk is en waar ik voor leef en werk. ( de titel van mijn boek zou kunnen zijn: ‘Mensen inspireren en op nieuwe gedachten brengen’ – maar hij zou ook ‘Beroemd en rijk worden’ kunnen heten. Qua inhoud zouden beide dezelfde hoofdstukken kunnen hebben; technieken, financiën, problemen met bekendheid verwerven, eigen blokkades. De titel van het boek – het doel – geeft beide boeken een andere richting, een andere inhoud.)
De energie ondersteunt ons momenteel onze titel van ons boek te herkennen en onze richting te bepalen. Want wanneer ons algemene doel – ons grotere geheel – ons duidelijk is, en we ons beseffen waar we voor werken en leven, hebben we meer kracht en motivatie zodat we de lastigere hoofdstukken gemakkelijker kunnen doorleven. (onze boektitel kan ook als zielsplan of levensdoel gelezen worden)
Wanneer ik (Petra) bijvoorbeeld problemen heb met het thema ‘geld’ of ‘zichtbaar worden’ , maakt het een groot verschil als er een hoofdstuk is wat mij helpt om dat (wat de titel van het boek vertegenwoordigt) te behalen; bijvoorbeeld “wanneer ik geld heb en wereldwijd zichtbaar ben, kan ik gemakkelijk meer mensen inspireren”. Op deze manier help je de ziel te inspireren.
Heb je vragen hierover? Meld ze in een reactie hieronder!

 

Meditatie

Word je bewust van je ademhaling. Stel je dan voor dat je bij elke uitademing blokkerende structuren en bezwaren uitademt. Het kan je helpen om ze als een kleur te zien, wanneer de kleur niet vanzelf komt kun je er zelf eentje kiezen die past.
Bij elke inademing adem je creativiteit, moed om met speelsheid te proberen en wijsheid in. Ook hier kun je een kleur voor gebruiken.
Ten slotte stel je je voor (of vraag je om) de nieuw ingeademde kwaliteiten (en kleuren) harmonisch te integreren.

Aanvulling van Erica:

Wat mij opgevallen is de laatste week dat letterlijk alles wat je bedenkt, plant of verwacht helemaal anders loopt op een manier die je van te voren niet eens kan bedenken.
Dat maakt dat we steeds uitgedaagd worden om terug naar binnen te gaan, in plaats van te reageren op onverwachte dingen. Kijk naar binnen en stel jezelf de vraag: Hoe kan dit het beste/mooiste zijn wat mij overkomt?
Daarmee houd je verbinding met je centrum, je kracht en je kalmte. Zo is het eenvoudiger om de verborgen kado’s te ontdekken en aan te nemen. Elk moment heeft een oneindige hoeveelheid aan variabelen waar we geen weet van hebben. Door ons aan de gebaande paden en vaste structuren te houden ontdekken we al dit moois niet en missen we aanknopingspunten die onze weg vereffenen en gemakkelijker maar vooral liefdevoller maken.
Kijk naar binnen, hou het bij jezelf. Als jij verandert (lees je vaste structuur of gedrag laat varen) dan kan het niet anders dan dat de wereld om je heen mee verandert.
Niets kan hetzelfde blijven als jij iets verandert….
Aan de ander kant als jij NIETS verandert heb je de garantie dat alles hetzelfde blijft, maar of we daar nu persé op zitten te wachten? Het komt erop neer dat je het zelf moet doen, EN er is hulp en ondersteuning op spiritueel niveau en om je heen van dierbare vrienden. Stel je open om het te willen zien en ervaren, het is een voorbereiding op het nieuwe jaar waarin we samen werken en samenwerken! Wat ben jij bereid te zien wat je tot nu toe nog niet kon zien?…..

 

Ondersteunende energieën van LichtWesen:

Nr. 67 Blauwe Scheppingsstraal (structuur en stabiliteit)

Nr. 71 Groene Scheppingsstraal (heling en vereffening van je weg)

Nr. 9 Orion (visioenen en helderheid)

of Mix van deze Tijd  (30 ml verstuiver met alle benoemde ondersteunende energieën in één flesje)

 

 

www.LichtWesen.com / www.lichtwesennederland.nl

© LichtWesen – Petra Schneider – Pfungstadt 2017 
vertaald door Erica Hooft – LichtWesenNederland


Energy of this moment – October 16th – 2017

Health, staying calm, trying new things

What currently is going on:

• Main topic: health
• Remain stable
• Be relaxed
• “sleep on it” before reacting
• Discover the gifts in the events
• Always check the steps and orientation
• Take a chance on a new approach, also in one’s own behavior
• Share thoughts with supporting people

Health

The last few weeks have been characterized by physical discomfort and anxiety, Fear and many have feared their own existence. Central in the next few weeks is to stabilize the body, to feed yourself healthy, to refuel in the natural power and to observe again and again what the body needs. Especially when anxiety and restlessness are “in the air”, it needs serenity and recovery (supporting no. 67  blue + 71 green ray of creation).

Be stable and relaxed

Unexpected events are throwing plans over and can sometimes turn life upside down. This leads to uncertainty. People react tensed and aggressive, are being demanding or blaming. That is why we are continually asked to remain calm, not to react too quickly, to observe our own emotions, to question and to recognize, transform, break the blocking patterns or traumas. Especially during the next few weeks you should not react impulsively in important and challenging situations, but first “sleep on it”, look closely, listen to the view of friends and then react. If you open up for more possibilities, you will recognize the gift and the learning step in the difficult situation, and it will be much easier (supporting no. 67  blue + 71 green ray of creation).

Try something new

We are also encouraged to change behaviors and reactions caused by fear, emotional injuries, habits, or by the actions of others. It is then helpful to first breathe deeply and release the tension. One can imagine that one exhales the blocking structures and tries creativity, the courage to be playful and inhales wisdom (see meditation). Above all, when you allow yourself to react with the response or response time (see above “sleep on it”) and look at the intuition, new possibilities and behaviors can show up (supporting No. 9 Orion).

 

Check the steps and alignment – share thoughts

As in the past few months, it is still important to ask and review the steps and concepts. This can also be triggered from outside: events or other people question us; Events may force us to reorient or re-structure. This can be used to clarify and decide what is important (supporting No. 9 Orion). Talking with friends or therapists are supporting. The following picture came to me: If we compare our work, our relationships, or our lives with a book, then there is the titel and it’s different chapters. The title corresponds to the overall goal, which is important to me, for which I live or work. The title of my work can be: inspiring people, bringing them to new thoughts. But it can also be called: Famous and rich. In content, both books can have the same chapters: techniques, finances, problems about becoming known, and corresponding blockades. But the Title, the goal, gives the two books a different direction, a different content.The energy is just helping us to recognize our “Title” and to align ourselves. Because when I am aware of my overriding goal (some call it a soul plan or a soul task) and I know what I am doing and living for, I have more strength and enthusiasm and can also solve “chapters” that are difficult for me. For example, when I have problems with the issue of money or “being seen”, something changes when it is a chapter that helps to reach the Title (the goal of inspiration). For example, if I have money and are known, I can inspire more easily and reach more people. Any questions? Please leave a comment down below.

Meditation:
Become aware of your breath for a moment. Then imagine that you breathe out structures and complaints with each exhalation. Maybe it will help you to see a color. With each inhale breathe in creativity, the courage to playfully try and wisdom. Again you can imagine colors. Finally, imagine (or ask for) that the inhaled new qualities (and colors) integrate harmoniously.

Light Beings supporting energies:

No. 67 Blue Ray of Creation (Structure and Stability)

No. 71 Green Ray of Creation (Healing and Balance)

No. 9 Orion (Clarity and Visions)

or Mix Energy of this moment  (all three supporting energies in one bottle, 30 ml spray)

 

Addendum from Erica: What I noticed the last week is that literally everything you think, plan or expect is completely different in ways you can not even imagine. That means that we are always being challenged to go back inside ourselves, rather than respond to unexpected things. Look inside and ask yourself the question: How can this be the best / most beautiful thing I receive right now? This will keep you connected to your center, your strength and your calmness. This makes it easier to discover and accept the hidden gifts. Each moment has an infinite amount of variables that we do not know about. By keeping us on the paths and fixed structures we do not discover this all the best, and we miss out on points that make our way clearer and easier, but especially more loving. Look inside, stick to yourself. If you change (read your solid structure or letting go of behaviors) then it’s not possible that the world around you stays the same – you change, the world changes. Nothing can remain the same if you change something. On the other hand, if you change NOTHING, you have the guarantee that everything will remain the same, but I’m not sure that is what you prefer. It is important that you do it yourself, and there is help and support at the spiritual level and around you from dear friends. Open up and experiencing it, it’s a preparation for the new year in which we work together and collaborate! What are you willing to see what you have not seen yet?

www.LichtWesen.com / www.lichtwesennederland.nl

© LichtWesen – Petra Schneider – Pfungstadt 2017 
translated by Erica Hooft – LichtWesenNederland

10 Responses to Energie van deze tijd

 1. Birgita Kool 17 maart 2016 at 23:45 #

  Alhoewel ik nog niet alles kan benoemen, merk ik al een paar dagen merkbaar resultaat in de energie.

  • Birgita Kool 17 maart 2016 at 23:48 #

   En dankjewel voor de fijne feedback op mijn vragen,
   Lieve groet,
   Birgita Kool

   • Erica 18 maart 2016 at 09:29 #

    Lieve Birgita,
    wat fijn dat er al een beetje verschil komt. Ik hoop dat het de rust en stabiliteit snel laat voelen waar je nu behoefte aan hebt. Liefs en een knuffel, Erica

 2. Zdenka 14 januari 2016 at 16:52 #

  Hoi Erica,
  Dank voor de mooie visie, heerlijk om te ervaren dat het wederom zo resoneert.
  Zal mijn “plantjes” koesteren en kijk welke vorm het gaat krijgen?

  Lieve groet,
  Zdenka

 3. Paulien 29 juni 2015 at 17:53 #

  Bedankt Erica,

  Je reactie is super Lief! In plaats van vluchten moet ik er door heen. Mijn thema :-).

  Liefs Paulien

 4. Paulien 27 juni 2015 at 15:29 #

  Hoi Erica,

  Ik herken ook veel van deze boodschap. vooral op mijn werk is het momenteel erg lastig. Helaas voel ik mij wel slachtoffer van de botte opmerkingen terwijl zij mij zou moeten ondersteunen. Maar misschien is mijn slachtoffergevoel niet reëel. Toch is het lastig in kracht te gaan staan en blijven… Via een test kwam naar boven dat ik het turqoise hart van de elohim kan dragen ter ondersteuning, wat ik nu doe. Hopelijk verbetert het snel!

  • Erica 27 juni 2015 at 20:49 #

   Lieve Paulien,
   Ik hoor wat je zegt; het zou ook zo kunnen zijn dat er ergens een angeltje zit in jouw wat met botheid te maken heeft. (soms is het iets waar we absoluut niets van moeten hebben omdat we dat van onszelf nooit zouden kunnen verkroppen als we zo zouden reageren. Dan is het goed om te kijken wat het voor gevoel oproept als we juist wel zo zouden reageren. Vaak zit daar de clou van het angeltje in omdat we die pijn niet zelf willen ervaren 😉 ) Maar het ontwijken is niet hetzelfde als doorleven. Om de les geheel tot ons te nemen en meester te worden moeten we er doorheen, en niet omheen.
   Neem nooit dingen persoonlijk, niemand kan iets persoonlijk voor jou maken tenzij jij het toelaat. De ander kan alleen reageren vanuit zijn waarheid, herinnering en verwachtingen – en dan zegt het nog steeds niets over JOU!
   Liefs en een dikke knuffel van Erica

 5. Louise van Hoeven 22 mei 2015 at 04:34 #

  Ik zou ook graag de verstuiver met de mix van deze tijd van je ontvangen.

 6. Louise van Hoeven 22 mei 2015 at 04:33 #

  Alles is heel herkenbaar. Ik had er nog niet aan gedacht dat hetgeen op de hele aarde gebeurd ook op mij invloed heeft. Ik was mijn eigen gevoeligheid vergeten.
  Denk dat ik teveel op mijn schouders heb genomen van anderen. En dat ook probeer op te lossen.
  En tegelijk weet ik dat dat niet gaat.
  Ik ga vanaf nu meer mediteren en rust en tijd voor mezelf nemen.
  Dank voor deze info hierboven in de nieuwsbrief.
  Hartegroet, Louise

  • Erica 22 mei 2015 at 09:44 #

   Lieve Louise,
   wat fijn dat het inzicht er is. Het is daarmee nog niet opgelost, maar je hebt weer een richting voor de “juiste” koers. Ik voel me dankbaar als dit soort situaties ontstaan, lief dat je het deelt. Hou me op de hoogte wanneer je weer “vastloopt” alsjeblieft. Dikke knuffel van Erica

Geef een reactie