Energie van deze tijd

Energie van deze Tijd – 17Juli 2017
for english scroll down please   

Intense Energie, werken aan visioenen, jezelf grootse dingen toevertrouwen.

Wat nu is:

 • Hoge intensiteit
 • Spanningsvelden tussen voortgang en weerstand
 • Analyseren en onderzoeken van het bestaande
 • Tijd nemen om je visioen te verduidelijken
 • Moedig grote doelen nauwkeurig bekijken
 • Vaardigheden en mogelijkheden (h)erkennen
 • In je kracht komen
 • Standvastigheid en stabiliteit
 • Vastberadenheid
 • Jezelf Aarden

 

Hoge Intensiteit

Op dit moment heerst er een zeer intense energie, die als belastend ervaren kan worden en een gevoel van stress oplevert. Aan de ene kant geeft het beweging, drang om te handelen en het gevoel een duwtje in de rug te krijgen. Aan de andere kant creëert het lusteloosheid, vermoeidheid en gevoelens als ‘het is zinloos’, ‘ik wil niet’ of ‘het helpt toch niet’.
Dat leidt tot stemmingswisselingen. Het is aan te raden je steeds weer met je innerlijke stilte en kalmte alsook je innerlijke centrum te verbinden.

 

Werken aan visioenen

Het draait er nog steeds om te (h)erkennen wat het volgende is, welk visioen en welke mogelijkheden verwerkelijkt willen worden, wat je in de wereld bewerken kan en wil;

 • Wie kan ik met mijn talenten en mogelijkheden dienen?
 • Welke vaardigheden heb ik?
 • Welke stap, welke sprong kan ik nu wagen?

Daarvoor ontvangen we (vooral in de periode 17 t/m 29 juli) een bijzonder krachtige, energetische ondersteuning. Vaardigheden kristalliseren zich steeds meer uit. We kunnen de mogelijkheden en de visioenen uit onze diepe innerlijke wijsheid of vanuit de Ziel laten opstijgen. Wanneer ons verstand dan commentaar levert “dat is veel te veel/groot – dat kun jij niet – ben je gek geworden?” dan ben je op de juiste weg. We worden ondersteund om ons uit ons (te) kleine zelfbeeld te bevrijden en in de grootsheid te stappen.

Zelf opgelegde begrenzingen kunnen omver geworpen worden (ondersteunend Nr.20 Aeolus, Nr.42 Jaarmix).
Velen dragen een bijzondere kracht, waar mee ze in hun eigen omgeving iets kunnen bewegen en zo de wereld mee helpen te vormen.

 

Het bestaande en onze voorstellingen onderzoeken

Net als in de afgelopen weken is het belangrijk om het volgende te onderzoeken:
Welke structuren, stappen, voorstellingen, plannen passen nog?
Wat belast mij of functioneert niet meer?

Komen mijn doelen met mijn vaardigheden en mogelijkheden overeen, of zijn ze te klein/gematigd?
Het gaat er nog steeds om dat we (h)erkennen en ons in lijn brengen met dat, wat we verwerkelijken willen – het grote visioen.
Energetisch worden vastberadenheid en moed voor grotere visioenen en voor de volgende stappen gesterkt. (ondersteunend Nr. 42 Jaarmix)

 

In je kracht komen

We ontvangen ‘stuwkracht’ voor de dingen die we kiezen. Tegelijkertijd kan daardoor ook onzekerheid en angst opkomen door innerlijke begrenzingen en beperkende overtuigingen getriggerd worden.
Een manier om deze beperkingen en begrenzingen te transformeren is, je steeds weer te verbinden met je innerlijke vreugde en daardoor je eigen kracht te vergroten. (ondersteunend Nr. 54 Mijn Vreugde)

 

Jezelf Aarden

Standvastigheid, aarding, ‘grond onder je voeten’ en bewustwording zijn bij deze hoge intensiteit belangrijk. Beweging, buitenactiviteiten in de natuur, sport en alles wat het lichaam versterkt, is essentieel.

 


Meditatie

Elk zaadje bevat het beeld van een volledige plant. Ook jij bezit het potentieel om volledigheid te ervaren. Zelfs wanneer het zich nog niet heeft ontvouwt is. Verbind je met jouw potentieel voor volledigheid, verbind je met dat wat mogelijk is – zowel voor de uitvoering als voor een gezond lichaam.
Bijvoorbeeld wanneer je je met je innerlijke wijsheid of je ziel verbindt en vraagt om de huidige toestand aan de volledige (gezonde) toestand aan te passen. Sta toe dat je innerlijke kracht – de kracht van je ziel – je voedt.

 

Ondersteunende energieën van LichtWesen:

Nr. 42 Jaarmix 2017 (je eigen weg vinden)

Nr. 54 Mijn Vreugde (nieuwe creatieve oplossingen)

Nr. 20 Aeolus (je leven vorm geven)

of Mix van deze Tijd  (30 ml verstuiver met alle benoemde ondersteunende energieën in één flesje)

 

 

www.LichtWesen.com / www.lichtwesennederland.nl

© LichtWesen – Petra Schneider – Pfungstadt 2017 
vertaald door Erica Hooft – LichtWesenNederland


Energy of this moment – July 17 – 2017

Intense energy, working on visions, entrust yourself with great things.

What is:

 • High intensity
 • Friction between progress and resistance
 • Analyze and investigate what already exists
 • Take time to clarify your vision
 • Encourage big targets to be accurately viewed
 • Recognize skills and possibilities
 • Come into your power
 • Steadfastly and stability
 • Cautiousness
 • Ground yourself

 

High Intensity

At this moment there is a very intense energy, which can be experienced as stressful and creates a sense of stress. On the one hand, it gives the movement, the urge to act and the feeling of getting a push in the back. On the other hand, it can create lethargy, fatigue and feelings like ‘It is all meaningless’, ‘I do not want to’ or ‘it does not help’. That leads to mood swings. It is advisable to reconnect with your inner-silence and -calm as well as your inner center.

 

Working on visions

It is still important to recognize what is next, what vision and what possibilities want to be realized, what do you prefer to do and achieve in the world;
–  Who can I serve with my talents and possibilities?

 • What skills do I have?
 • What step, what jump dare I take now?

We receive (especially during the period 17-29 July) a particularly powerful energetic support. Skills crystallize more and more. We can let the possibilities and visions emerge from our deep inner wisdom or from the Soul. If our mind comments, “That’s way too much / big, are you crazy?” Then you’re on the right track. We are supported to free ourselves from our small self-image and step into greatness.

Self-imposed boundaries can be overthrown (supporting No.20 Aeolus, No. 42 Year Mix). Many carry a special force, allowing them to move something in their own environment, helping to shape the world.

Examine the existing and our imagination

As in the past few weeks, it is important to investigate the following: What structures, steps, imaginations, plans are still in place? What encumbers me or does not work anymore?

Are my goals consistent with my skills and capabilities, or are they too small / moderate? It is still about recognizing and align ourselves to what we want to achieve – the big vision. Energetically, determination and courage for bigger visions and strengthened for the next steps. (Support No. 42 Year Mix)

 

Come into your power

We receive “momentum” for the things we choose. At the same time, uncertainty and fear can also arise by triggering inner boundaries and restrictive beliefs. One way to transform these limitations and boundaries is to connect you to your inner joy again and thereby increase your own strength. (Support No. 54 My Joy)

Ground yourself

Constancy, grounding, “being on firm ground” and awareness are important in this high intensity. Movement, outdoor activities in nature, sports and everything that strengthens the body is essential.

 

 

Meditation

Each seed contains the image of a complete plant. You also have the potential to experience completeness. Even if it has not unfolded yet. Connect with your potential for completeness, connect with what is possible – both for administering and for a healthy body. For example, when you connect with your inner wisdom or your soul, ask to adjust the current state to the full (healthy) state. Allow your inner strength – the power of your soul – to nurture you.

 

Light Beings supporting energies:

No. 42 Year Mix 2017 (find your own way)

No. 54 My Joy (New Creative Solutions)

No. 20 Aeolus (shape your life)

or Mix Energy of this moment  (all three supporting energies in one bottle, 30 ml spray)

 

 

www.LichtWesen.com / www.lichtwesennederland.nl

© LichtWesen – Petra Schneider – Pfungstadt 2017 
translated by Erica Hooft – LichtWesenNederland

10 Responses to Energie van deze tijd

 1. Birgita Kool 17 maart 2016 at 23:45 #

  Alhoewel ik nog niet alles kan benoemen, merk ik al een paar dagen merkbaar resultaat in de energie.

  • Birgita Kool 17 maart 2016 at 23:48 #

   En dankjewel voor de fijne feedback op mijn vragen,
   Lieve groet,
   Birgita Kool

   • Erica 18 maart 2016 at 09:29 #

    Lieve Birgita,
    wat fijn dat er al een beetje verschil komt. Ik hoop dat het de rust en stabiliteit snel laat voelen waar je nu behoefte aan hebt. Liefs en een knuffel, Erica

 2. Zdenka 14 januari 2016 at 16:52 #

  Hoi Erica,
  Dank voor de mooie visie, heerlijk om te ervaren dat het wederom zo resoneert.
  Zal mijn “plantjes” koesteren en kijk welke vorm het gaat krijgen?

  Lieve groet,
  Zdenka

 3. Paulien 29 juni 2015 at 17:53 #

  Bedankt Erica,

  Je reactie is super Lief! In plaats van vluchten moet ik er door heen. Mijn thema :-).

  Liefs Paulien

 4. Paulien 27 juni 2015 at 15:29 #

  Hoi Erica,

  Ik herken ook veel van deze boodschap. vooral op mijn werk is het momenteel erg lastig. Helaas voel ik mij wel slachtoffer van de botte opmerkingen terwijl zij mij zou moeten ondersteunen. Maar misschien is mijn slachtoffergevoel niet reëel. Toch is het lastig in kracht te gaan staan en blijven… Via een test kwam naar boven dat ik het turqoise hart van de elohim kan dragen ter ondersteuning, wat ik nu doe. Hopelijk verbetert het snel!

  • Erica 27 juni 2015 at 20:49 #

   Lieve Paulien,
   Ik hoor wat je zegt; het zou ook zo kunnen zijn dat er ergens een angeltje zit in jouw wat met botheid te maken heeft. (soms is het iets waar we absoluut niets van moeten hebben omdat we dat van onszelf nooit zouden kunnen verkroppen als we zo zouden reageren. Dan is het goed om te kijken wat het voor gevoel oproept als we juist wel zo zouden reageren. Vaak zit daar de clou van het angeltje in omdat we die pijn niet zelf willen ervaren 😉 ) Maar het ontwijken is niet hetzelfde als doorleven. Om de les geheel tot ons te nemen en meester te worden moeten we er doorheen, en niet omheen.
   Neem nooit dingen persoonlijk, niemand kan iets persoonlijk voor jou maken tenzij jij het toelaat. De ander kan alleen reageren vanuit zijn waarheid, herinnering en verwachtingen – en dan zegt het nog steeds niets over JOU!
   Liefs en een dikke knuffel van Erica

 5. Louise van Hoeven 22 mei 2015 at 04:34 #

  Ik zou ook graag de verstuiver met de mix van deze tijd van je ontvangen.

 6. Louise van Hoeven 22 mei 2015 at 04:33 #

  Alles is heel herkenbaar. Ik had er nog niet aan gedacht dat hetgeen op de hele aarde gebeurd ook op mij invloed heeft. Ik was mijn eigen gevoeligheid vergeten.
  Denk dat ik teveel op mijn schouders heb genomen van anderen. En dat ook probeer op te lossen.
  En tegelijk weet ik dat dat niet gaat.
  Ik ga vanaf nu meer mediteren en rust en tijd voor mezelf nemen.
  Dank voor deze info hierboven in de nieuwsbrief.
  Hartegroet, Louise

  • Erica 22 mei 2015 at 09:44 #

   Lieve Louise,
   wat fijn dat het inzicht er is. Het is daarmee nog niet opgelost, maar je hebt weer een richting voor de “juiste” koers. Ik voel me dankbaar als dit soort situaties ontstaan, lief dat je het deelt. Hou me op de hoogte wanneer je weer “vastloopt” alsjeblieft. Dikke knuffel van Erica

Geef een reactie